Co je to školská rada?

Školská rada se zřizuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) při všech uvedených typech škol.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy Jihomoravský kraj, který zároveň stanoví počet jejích členů. V případě naší školy byl stanoven počet členů na 9, přičemž 3 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, 1 člena volí studenti VOŠ ze svých řad a 3 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává předseda školské rady, první zasedání svolává ředitel školy. Na svém prvním zasedání stanoví školská rada svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Volby do školské rady

proběhly ve dnech 29. a 30. září 2020 s tímto výsledkem:

 • zvolení zástupci pedagog. pracovníků:
  • Mgr. Tomáš Paděra - předseda
  • RNDr. Mojmír Stloukal
  • Ing. Petr Šafránek, DiS.
 • zvolení zástupci žáků a zákonných zástupců:
  • Lenka Ambrozová
  • Gabriela Sušánková
  • Miroslava Čechová (studentka)
 • zástupci jmenovaní krajem:
  • Mgr. Michaela Žejšková LL.M.
  • Vladimír Klement
  • Ing. Jaroslav Vítek

Spolupracujeme